โรงเรียนวัดบางใบไม้

หมู่ที่ 3 บ้านบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-292890

อาคารสถานที่

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดบางใบไม้

อาคารสถานที่
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2542
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2543
building 1
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2514
building 1
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2518
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2519
อาคารสถานที่
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.204/26
ปีที่สร้าง 2514
อาคารสถานที่
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2559
อาคารสถานที่
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2518
building 1
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2517
building 1
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
building 1
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
building 1
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
building 1
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2543
building 1
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2559
building 1
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2542
building 1
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2559
building 1
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2559

อาคารสถานที่ รูปภาพ อาคารเเละสถานที่ภายในโรงเรียนบ้านลำพระ จัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และชุมชนที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และชุมชนเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน