โรงเรียนวัดบางใบไม้

หมู่ที่ 3 บ้านบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-292890

กิจกรรมลูกเสือ

ลูกเสือ กิจกรรมลูกเสือ

1. เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
2. เพื่อฝึกภาวะผู้นำให้แก่นักเรียน กล้าคิด กล้าทำ และ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง
3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม และเห็นคุณค่าของ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข

ลูกเสือ