โรงเรียนวัดบางใบไม้

หมู่ที่ 3 บ้านบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-292890

นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาครั้งที่ 1

ปัญหาต่างๆ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 โดย นางสาวจิราวรรณ ศรีวิเวก ได้นิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนวัดบางใบไม้ ด้านการนิเทศภายในของโรงเรียน ด้าน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูผู้รับผิดชอบ ได้พูดคุยถึงปัญหาต่างๆในการดำเนินงาน
และแนวทางพัฒนาต่อไปในอนาคต วันที่ 1 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนวัดบางใบไม้

ปัญหาต่างๆ