โรงเรียนวัดบางใบไม้

หมู่ที่ 3 บ้านบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-292890

โรงเรียนวัดบางใบไม้

 ดร. ดวงพร ดุษฎี
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดบางใบไม้

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนวัดบางใบไม้

โรงเรียนวัดบางใบไม้ เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2464 ใช้ศาลาเปรียญของวัดบางใบไม้เป็นสถานที่เรียน โดยมีนายคลิ้ง ธนะภาชน์ เป็นครูใหญ่คนแรก และเปิดสอนครั้งแรกชั้น ป.1-ป.4 

พ.ศ.2493 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกแบบ 017 ซึ่งร่วมก่อตั้งโดยท่านพระเคลื่อน อุตตโป เจ้าอาวาสวัดบางใบไม้ และประธานบริจาคเงินสมทบ ใช้ซึ่งอาคารอุดมพัฒน์พิทยาคาร
พ.ศ. 2494 ได้ย้ายสถานที่เรียนจากศาลาการเปรียญมาเรียนที่อาคารหลังแรก
พ.ศ. 2496 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และได้เปิดสอนเพียงรุ่นเดียว จนจบชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
พ.ศ. 2501 ยกเลิกชั้นมัธยมศึกษา โดยโอนทะเบียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาไปอยู่ที่โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. 2507 ได้ขยายการศึกษาภาคบังคับถึงระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-ป.7)
พ.ศ. 2521 ได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 จัดการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
พ.ศ. 2523 ได้ประกาศจัดการศึกษาภาคบังคับ 6 ปี ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา 2521
พ.ศ. 2525 ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นระดับอำเภอ
พ.ศ. 2529 ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นระดังจังหวัด
พ.ศ. 2535 ได้่รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
พ.ศ. 2539 นายสุวิทย์ สมณะ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ตามคำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธษนี ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2539 และได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนตามคำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณติดตั้งห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องวิทยาศาสตร์ ตามโครงการปฏิรูปการศึกษา
พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน (งบประมาณโครงการเพิ่มค่าใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ) และได้รับงบประมาณจากการกีฬีแห่งประเทศไทยก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม
พ.ศ. 2542 ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนศูนย์ปฏิรูปการศึกษาในเครือข่ายสหวิทยาเขตมหามงคล
พ.ศ. 2543 ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนนำร่างการจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (ชั้น ม.1-3)
พ.ศ. 2543 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ก่อสร้างอาคารแบบสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ 105/29 จำนวน 1 หลัง และห้องสมุด 1 หลัง
พ.ศ. 2544 ได้จัดพิธีเปิดอาคารเรียนของ ปตท. โดยมีนายชาญชัย สุนทรมัฎฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาเป็นประธานในพิธีเปิดและรับมอบอาคารเรียน
พ.ศ. 2545 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำ 5 ดาว ปฏิรูปการศึกษา พัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ และเป็นแกนนำการใช้หลักสูตรพุทธศักราช 2544 ซึ่งจะต้องจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและนำไปใช้ในปีการศึกษา 2546
4-6 มีนาคม 2546 โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา (สมศ.)
พ.ศ. 2546 ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารการศึกษาระดับชาติ ตาม พรบ. บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 เป็นต้นไป

ปัจจุบันโรงเรียนจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ
1. ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาลปีที่ 1-2 )
2. การศึกษาภาคบังคับ
ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

วิสัยทัศน์

โรงเรียนดีได้มาตรฐาน นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะชีวิตที่ดี นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ

 ๑. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มืออาชีพ
๔. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
๕. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖. พัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น น่าอยู่

เป้าหมาย
1. สถานศึกษามีคุณภาพตามมารตฐานการศึกษาทุกระดับ
2. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพ
4. ครูทุกคนมีความรู้ ความสามารถและทักษะการปฎิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. บรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนน่าอยู่เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

นานาสาระ
ทารก ทารกตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนบ่อย 

ทารก ในความเป็นจริง สำหรับคุณแม่หลายๆ คนสิ่งที่ยากที่สุด ไม่ใช่การดูแลลูกที่ซุกซนในตอนกลางวัน แต่ต้องเผชิญกับการที่ลูกๆ ของพวกเขาตื่นขึ้นมาในตอนกลางคืน นับไม่ถ้วน แต่ไม่สามารถทำในสิ่งที่ทำได้ พวกเขาทำได้เพียงเกลี้ยกล่อมให้ลูกนอนหลับ ซ้ำแล้วซ้ำอีกกล่าวอีกนัยหนึ่ง พวกเขาไม่พอใจอย่างยิ่งกับเวลาพักผ่อน พ่อแม่บางคนมีพ่อที่ต้องไปทำงานในวันรุ่งขึ้น การพักผ่อนไม่เพียงพอ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมาก

ดังนั้น พวกเขาจึงต้องนอนในที่อื่นๆ ห้องหรือบนโซฟา เพื่อให้ทุกคนจิตใจไม่สบาย ดังนั้นเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องตื่นขึ้นมากลางดึก ฉันคิดว่าฉันต้องจัดการกับมันโดยเร็ว ก่อนที่จะจัดการกับปัญหา ฉันคิดว่าสิ่งแรกที่พ่อแม่ควรเข้าใจก็คือ เนื่องจากพวกเขารู้แค่ว่าอะไรเป็นสาเหตุของสถานการณ์นี้ พ่อแม่จะไม่สับสน และคิดหาวิธีสิ่งแรกที่ต้องทำ คือแนะนำให้พวกเขารู้จัก พ่อแม่เหตุผลนี้ แล้วเราจะจัดการกับมันทีละขั้นตอน

01 อะไรทำให้ลูกตื่นกลางคืนบ่อย? ตอนที่ฉันอ่านหนังสือการศึกษาระดับปฐมวัย ฉันพบประโยคนี้เขียนไว้ในหนังสือว่า “ทารกอ่อนแอสำ หรับพวกเขาการตื่นตอนกลางคืนบ่อยๆ อาจทำให้พวกเขาคิดมาก และกลัวความเสียหาย” จะเห็นได้ว่ามักจะต้องจัดการกับปัญหาการตื่นนอนตอนกลางคืนอย่างทันท่วงที

จากประสบการณ์ของคุณเอง และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ฉันจะบอกคุณถึงสาเหตุที่ลูกน้อยของคุณ ตื่นตอนกลางคืนบ่อยๆ ผู้ปกครองสามารถดูได้ว่าลูกของพวกเขาตื่นตอนกลางคืนบ่อย หรือไม่เพราะเหตุนี้ ①ฉันสังเกตเห็นความเสี่ยงฉันไม่รู้ว่าพ่อแม่คิดว่าความลึกในการนอนหลับของทารก เป็นอย่างไร ผู้ปกครองควรได้รับแจ้งว่าการนอนหลับแบบ REM มีสัดส่วนมากกว่า 50% ของวงจรการนอนหลับของทารก

ซึ่งแสดงถึงความลึกที่แท้จริงของทารกในความเป็นจริง เวลานอนที่ถูกหรือผิด มักจะสั้นดังนั้นนี่จึงถือเป็นการตื่นง่ายของทารก ซึ่งถือเป็นการตื่นตอนกลางคืนบ่อยๆ บางครั้งพ่อแม่นอนกับลูกน้อย เมื่อพ่อแม่หลับก็จะพลิกตัว หลังจากก้าวไปหนึ่งก้าวมันง่ายมากที่จะกดลูกน้อย เมื่อทารกรับรู้ถึงความเสี่ยงนี้ เขาจะร้องไห้ทันทีในความเป็นจริงก็คือการ เตือนคุณผู้ปกครองยังขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครอง

②ตื่นขึ้นมาภายใต้อิทธิพลของพัฒนาการทางร่างกาย สำหรับทารกอายุ 0-3 ปี ร่างกายของพวกเขายังคงพัฒนา และยังไม่ได้รับการพัฒนา และมีประสบการณ์อย่างเต็มที่ ดังนั้นความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย จึงเป็นสิ่งที่ถูกและผิดจริงๆ ดังนั้นพวกเขาจึงนอนหลับเวลาเป็นเรื่องง่ายมากที่จะเป็น

ถูกปิดกั้น โดยน้ำมูกในโพรงจมูก และเท่าที่เด็กๆ มีความกังวลพวกเขาจำเป็นต้องได้สัมผัสใกล้ชิดกับพ่อแม่ เนื่องจากเด็กวัยนี้ต้องการความปลอดภัย พวกเขาชอบที่จะพึ่งพาพ่อแม่ หลังจากที่พวกเขาหลับไป พวกเขาจะไม่รู้สึกถึงอุณหภูมิ ของพ่อแม่ของพวกเขา และพวกเขาจะตระหนักถึงมัน ฉันอยากสัมผัสพ่อแม่ของฉัน แต่นี่เป็นธรรมชาติทางชีววิทยาของพวกเขา

③ผู้ใหญ่ถูกรบกวน โดยไม่ได้ตั้งใจ แม้ว่าจะบอกว่าทารก มักจะนอนหลายครั้ง แต่พ่อแม่ก็ระมัดระวังตัวมาก เพราะกลัวว่าการเคลื่อนไหวของพวกเขา จะทำให้ทารกตื่น แต่จริงๆแล้วพ่อแม่หลายคน หลังจากที่ลูกหลับไปแล้วมันจะ ส่งผลกระทบต่อทารกไม่มากก็น้อยตัวอย่างเช่น

เมื่อทารกนอนหลับตอนกลางคืน มีการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย พ่อแม่จะรีบปลอบทารกทันที และบางครั้งตรวจดูว่าผ้าอ้อมของทารกเปียก หรือไม่ก็ไม่จำเป็นต้อง ถูกแทนที่และแม้ในขณะที่ทารกนอนหลับทารก จะต้องตื่นขึ้นในเวลาที่ให้นมอาจมีสาเหตุบางประการที่พ่อแม่ต้องทำพฤติกรรมเหล่านี้ แต่สิ่งเหล่านี้จะรบกวนการนอนหลับของทารก โดยไม่ได้ตั้งใจ

ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งใน สาเหตุหลักที่ ทำให้ทารกตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนบ่อยๆ 02 ทารกมักจะตื่นตอนกลางคืน จะสร้างความเสียหายมากแค่ไหน? ฉันเชื่อว่าสิ่งที่พ่อแม่กลัวที่สุดคือการที่ทารกตื่นขึ้นมาในเวลากลางคืน เพราะเมื่อทารกตื่นขึ้นมาในตอนกลางคืนมันจะยากขึ้น

สำหรับพวกเขาที่จะหลับไปอีกครั้ง และพวกเขาต้องการการปลอบโยนเป็นเวลานาน เพื่อช่วยให้หลับ นอนหลับ. ในความเป็นจริงแล้วทารกจะตื่นขึ้นมาในตอนกลางคืนบ่อยๆ ซึ่งไม่เพียงแต่จะส่งผลเสียต่อพ่อแม่ และตัวฉันเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ยังมีความเสียหายเล็กน้อยต่อทารกอีกด้วย

①ส่งผลต่อการขับถ่ายภายในของทารกในความเป็นจริง คุณต้องการให้ลูกน้อยของคุณนอนหลับอย่างมีสุขภาพดี และเป็นประจำ ซึ่งมักจะเป็นประโยชน์ สำหรับพวกเขาในการยืนยันการขับถ่ายภายใน ฉันไม่รู้ว่าโดยปกติแล้ว พ่อแม่จะรู้ว่าการขับถ่ายภายในมีความสำคัญต่อบุคคลหรือไม่

สำหรับทารกไม่ว่าจะเป็นเรื่องภูมิคุ้มกัน หรือปัญหาการเผาผลาญก็ไม่สามารถหลีกหนีจากการขับถ่ายภายในร่างกายได้ตามปกติ หากทารกตื่นขึ้นมาในตอนกลางคืนบ่อยๆ ก็จะทำให้พวกเขานอนไม่หลับตอนกลางคืน ซึ่งจะไปขัดขวางการขับฮอร์โมนการเจริญเติบโตตามปกติ มัน มีความเป็นไปได้สูงที่จะส่งผลต่อพัฒนาการทางร่างกายของทารก และยังทำลายระบบภูมิคุ้มกันของทารกส่งผลให้ความต้านทานลดลง และป่วยง่าย

②มีผลต่อพัฒนาการทางสติปัญญาของทารกทารก จะขับฮอร์โมนออกมาในเวลากลางคืน เมื่อนอนหลับและองค์ประกอบนี้จะเข้าสู่สมองของเด็ก เพื่อช่วยในการพัฒนาสมองของเด็กหากฮอร์โมนนี้ไม่ถูกขับออก และแพร่กระจายจะมีผลต่อสมาธิของทารก ความจำความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการเคลื่อนไหว และแม้กระทั่งบางครั้งก็ส่งผลกระทบต่อเนื้อเยื่อสมองของทารก ทำให้ทารกปวดศีรษะเบื่อหน่าย และขาดพลังงาน และสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นความฉลาดของทารกในปัญหาการปลอมตัว

③ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อทารกเท่านั้น แต่ยังทำให้พ่อแม่โยนความจริงแล้วทารกที่ถูกโยนทิ้งมากที่สุด คือพ่อแม่ที่ตื่นนอนตอนกลางคืนบ่อยๆ พ่อแม่ส่วนใหญ่ต้องไปทำงานในวันรุ่งขึ้น หากคุณไม่ได้นอน ในตอนกลางคืนมันจะเกิดขึ้นในระหว่างวันอย่างแน่นอน หากไม่มีพลังงาน

หรือแม้แต่หลับในสิ่งนี้มีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพวกเขา และหากเด็กนอนดึกเป็นเวลานานก็จะส่งผลต่ออารมณ์ของพ่อแม่เช่นกัน หากเวลานานไปสิ่งนี้ จะทำให้ความคิดเชิงตรรกะ และการตอบสนองของพ่อแม่ลดลงอย่างมาก และยังทำให้อารมณ์ของพวกเขากลายเป็นใจร้อน

หากพ่อแม่บางคน ทำให้ลูกอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดก็จะยิ่งยากที่จะช่วยชีวิต 03 มีวิธีใดที่ดีที่จะช่วยให้ผู้ปกครองจัดการกับปัญหาทารกตื่นนอนตอนกลางคืนบ่อยๆได้หรือไม่? คุณพ่อคุณแม่คงทราบแล้วไม่มากก็น้อยว่าทำไมลูกน้อยตื่นนอนตอนกลางคืนบ่อยๆ แล้วก็จะจัดการกับปัญหานี้ได้ง่ายขึ้นด้านล่าง และวันนี้เราได้นำวิธีการที่ดีกว่านี้มาฝากกัน เพื่อความมั่นใจในตัวเองฉันหวังว่าพ่อแม่ทุกคน จะได้เรียนรู้ เล็กน้อยและวิธีการเหล่านี้ สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ปกครองทุกคนได้

①ปลูกฝังนิสัยการกินนมอย่างสม่ำเสมอ หากพ่อแม่มักจะดื่มตลอดเวลาที่ให้นมลูก และดื่มนมในท่าต่างๆที่ไม่ถูกต้องสิ่งเหล่านี้ จะทำให้ทารกท้องอืดได้ หากทารกท้องอืดมีแนวโน้มที่จะทำให้ทารกตื่นขึ้นในเวลากลางคืนกุญแจสำคัญในการรักษาคือพ่อแม่ควรสร้างระบบการให้อาหารที่สม่ำเสมอตรงต่อเวลา

และเชิงปริมาณ สำหรับบุตรหลานของตนบางทีพ่อแม่บางคนคิดว่าทารกควรดื่ม เมื่อเขาหิวต้องใช้เวลา และความพยายามอย่างมาก แต่ในความเป็นจริงตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ทารกจะพัฒนานิสัยการกินเป็นประจำ ซึ่งจะช่วยให้เด็กกิน และใช้ชีวิตในอนาคตได้อย่างมา